Rioolheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

 • Voor het belastingjaar 2021 gelden de volgende tarieven:

  Het tarief voor het gebruikersdeel bedraagt:

  • voor percelen die in hoofdzaak tot woning dienen, € 233,60
  • indien een perceel wordt gebruikt door één persoon, € 204,60

   Voor percelen die niet in hoofdzaak tot woningen dienen bedraagt het tarief voor elke eenheid van kubieke meter water, bij een hoeveelheid water:

  • tot 100 m³, € 204,60
  •    100 tot 250 m³, € 249,60
  •    250 tot 500 m³, € 321,60
  •    500 tot 1.000 m³, € 456,60
  • 1.000 tot 2.000 m³, € 726,60
  • 2.000 tot 4.000 m³, € 1.266,60
  • 4.000 tot 6.000 m³, € 1.986,60
  • 6.000 m³ en meer, € 3.786,60

  In afwijking van de hierboven genoemde tarieven bedraagt de belasting voor elk perceel dat niet direct of indirect is aangesloten op het waterleidingstelsel en van waaruit geen water via rioleringstelsel wordt afgevoerd dat is verkregen door middel van een eigen pompinstallatie, € 50,00.

 • Ja, u heeft bij verhuizing naar een adres buiten de gemeente recht op een gedeeltelijke vermindering voor het resterende aantal volle kalendermaanden. De vermindering wordt automatisch verwerkt als de verhuizing is doorgegeven bij de gemeente. Als het gaat om beëindiging van het gebruik van een niet-woning, dan kunt u om gedeeltelijke vermindering vragen. Dit verzoek kunt u sturen naar:

  •de Inspecteur Belastingen
  •Postbus 16
  •1960 AA Heemskerk.

 • Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt hiertegen digitaal bezwaar maken. U kunt ook gebruik maken van het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Ja, u heeft dan recht op een gedeeltelijke vermindering voor het resterende aantal volle kalendermaanden. De vermindering wordt automatisch verwerkt als de verhuizing is doorgegeven bij de gemeente. Als het gaat om beëindiging van het gebruik van een niet-woning, dan kunt u om gedeeltelijke vermindering vragen. Dit verzoek kunt u sturen naar: •de Inspecteur Belastingen •Postbus 796 •2130 AT Hoofddorp.

 • Ja. Kunt u door een laag inkomen de rioolheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Ja. De rioolheffing geldt voor alle objecten binnen de gemeente, ongeacht of deze wel of niet aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering.

 • U betaalt rioolheffing als u de gebruiker bent van een perceel waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater.