Afvalstoffenheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

 • U hebt recht op een ontheffing voor de afvalstoffenheffing bij een definitieve opname in een verzorgingshuis (geen ziekenhuis). U kunt binnen zes weken na de opname een verzoek om ontheffing sturen aan:

  ·         de Inspecteur Belastingen
  ·         Postbus 16
  ·         1960 aA Heemskerk

  Stuur bij uw verzoek bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u definitief bent opgenomen in een verzorgingshuis. Als u uitstel van betaling wilt voor de aanslag afvalstoffenheffing dan moet u dit in uw verzoek vermelden. Vermeld daarbij het bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt.

 • Op het aanslagbiljet staat bij de afvalstoffenheffing aangegeven over welke periode van het jaar u wordt aangeslagen. Meestal is dit het hele jaar. Als u in de loop van het jaar in de gemeente bent komen wonen, dan staat hier een kortere periode.

 • U kunt een bezwaar hiertegen indienen. U kunt u digitaal bezwaar indienen of door het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  ·         de Inspecteur Belastingen
  ·         Postbus 16,
  ·         1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Nee, een wijziging in de loop van het jaar in de gezinssamenstelling zal niet leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing.

 • Omdat u na 1 januari in de gemeente Hillegom bent komen wonen krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat u in dit belastingjaar binnen de gemeente woont. Op uw aanslagbiljet kunt u zien over welke periode het gaat.

  • eenpersoonshuishoudens,  € 300,00
  • meerpersoonshuishoudens, € 330,00

  Nieuw afvalbeleid en compensatieregeling afvalstoffenheffing
  Het afvalbeleid van de gemeente Hillegom is in 2021 gewijzigd. Wat hiervan de gevolgen zijn kunt u hier lezen.
  Als gevolg van de gestegen inzamel- en verwerkingskosten, waaronder de landelijke belasting voor het verbranden van het restafval, is het tarief voor de afvalstoffenheffing voor meerpersoons huishoudens voor het belastingjaar 2021 gestegen. Hiervoor heeft de gemeente een Compensatieregeling Afval 2021 vastgesteld. Aan de gebruiker van een perceel in de gemeente Hillegom, dat op 1 januari 2021 wordt gebruikt door meer dan één persoon, en de gebruiker op 1 januari 2021 in het bezit van een 140-liter container voor het restafval, wordt een compensatie van € 30,00 verstrekt. Deze compensatie wordt gelijktijdig met de aanslag voor de afvalstoffenheffing verleend.

 • Kunt u door een laag inkomen de afvalstoffenheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.