Als u op 1 januari de eigenaar of de gebruiker/huurder van een onroerende zaak binnen de gemeente bent, dan ontvangt u een WOZ-beschikking. 

De gemeente heeft alle onroerende zaken binnen de gemeente opnieuw getaxeerd. Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is de waarde vastgesteld naar de waardepeildatum van 1 januari 2016. De uitkomsten van deze taxatie vindt u op de WOZ-beschikking. Deze waarde wordt door de gemeente gebruikt voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen. Door de Belastingdienst wordt deze waarde gebruikt voor bijvoorbeeld het vaststellen van het 'eigen woningforfait' en door het Waterschap voor het vaststellen van de 'watersysteemheffing gebouwd'.


WOZ-beschikking bij huurwoningen

Met ingang van 2016 sturen gemeenten WOZ-beschikkingen ook aan huurders van woningen. Dit hangt samen met de recente wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). De WOZ-waarde speelt daarbij een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Voor meer informatie raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl


Taxatieverslag

Uw taxatieverslag kunt u via deze site raadplegen. Voor het raadplegen kunt u gebruik maken van uw BurgerServiceNummer (BSN) in combinatie met het biljetnummer. Bedrijven kunnen gebruik maken van het op het aanslagbiljet opgenomen inlogcode (subjectnummer) en het biljetnummer. 


De waardebepaling

Op grond van de Wet WOZ is de gemeente verplicht om naar de toestand van 1 januari 2017 de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeente vast te stellen. Hierbij geldt het prijspeil van 1 januari 2016. De waarde wordt, kort gezegd, bepaald op de waarde in lege staat, vrij van huur en niet belast met hypotheek of anti-speculatiebeding. Voor het vaststellen van de waarde gebruikt de gemeente de Waarderingsinstructie zoals deze is vastgesteld door de Waarderingskamer (toezichtorgaan op de uitvoering door de gemeente van de Wet WOZ). De Landelijke Vereniging Lokale Belastingen heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over de WOZ. Deze voorlichtingsfilm (3:53 min) kunt u hier bekijken.


Referentiewoningen

Aan de hand van de verzamelde objectkenmerken en de plaatselijke omstandigheden zijn de zogenaamde waarderingsgebieden en daarbinnen de bouwstromen (soortgelijke woningtypen) vastgesteld. Binnen ieder waarderingsgebied, en waar mogelijk voor iedere bouwstroom, zijn de referentiewoningen vastgesteld. Dit zijn woningen die representatief zijn voor een groep van woningen. Van de referentiewoningen zijn alle gegevens ter plaatse gecontroleerd. De waarde van een referentiewoning is door middel van een taxatie vastgesteld. Aansluitend heeft een geautomatiseerde waardeprognose plaatsgevonden. Deze waardeprognose is vastgesteld aan de hand van onder meer de objectkenmerken en de waardevaststelling van de referentiewoningen plus de individuele objectkenmerken. De waardeprognoses zijn tot slot door taxateurs gecontroleerd op mogelijke onwaarschijnlijkheden en juiste onderlinge verhoudingen. De vastgestelde waarde wordt door middel van de WOZ-beschikking bekend gemaakt.


Bezwaar tegen uw WOZ-waarde? Eerst even bellen!

Als u na ontvangst van uw waardebeschikking vragen heeft over de waardevaststelling of overweegt om bezwaar in te gaan dienen, dan kunt u eerst kijken bij de vragen over de WOZ/waardebeschikking. Staat uw vraag er niet bij of heeft u behoefte aan meer uitleg, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking, eerst nog telefonisch contact opnemen met de gemeente Hillegom (14 052). Nadat u uw vragen of grieven kenbaar heeft gemaakt wordt u binnen ongeveer 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die de waarde van uw pand heeft vastgesteld. U krijgt dan uitleg over deze waardevaststelling en kunt u uw grieven bespreken. Mogelijk kunt u zich vinden in deze uitleg of kan een foutje in onderling overleg direct verwerkt worden. Een bezwaarschrift is dan verder niet nodig! Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. U kunt dit op eenvoudige wijze digitaal via deze website doen of u kunt gebruik maken van het bij de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen meegezonden reactieformulier.


Meer informatie

Meer informatie over de Waardebepaling Wet WOZ kunt u vinden bij de 'veelgestelde vragen'. Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer uitleg? Dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.